Natječaj za posao!

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za obrazovanje odraslih „Zdravstveno učilište Medical“ Na temelju odluke Upravnog vijeća, a sukladno odredbama članaka 38- 41. Zakona o ustanovama ( NN 76/96; 29/97; 47/99; 35/08) i čl. 44. Statuta Ustanove za obrazovanje odraslih „ Zdravstveno učilište Medical “ raspisuje

NATJEČAJ ZA POSAO RAVNATELJA/ICE

Za imenovanje ravnatelja/ice Zdravstvenog učilišta Medical , pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidat mora:

  • imati VSS iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
  • imati organizacijske , komunikacijske i upravljačke vještine
  • Iskustvo u edukacijama odraslih, rukovodećim poslovima, vođenju tima i upravljanja organizacijom – najmanje 5 godina
  • Poznavanje stranog jezika (razina B1)

Uz prijavu za natječaj kandidat dostavlja:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu
  • dokaz o poznavanju stranoj jezika
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od četiri (4) godine. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam ) dana od dana objave natječaja na službenim elektroničkim stranicama www.zdravstveno-uciliste.eu

Svi zainteresirani prijavu mogu poslati na medical@zdravstveno-uciliste.eu

Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i prijave pristigle izvan roka natječaja neće biti razmatrane. Konačni odabir izvršit će se na temelju intervjua s kandidatima, koji će o terminu održavanja intervjua biti pravodobno obaviješteni.

Kandidati se obavještavaju o izboru, odnosno imenovanju u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava

UPRAVNO VIJEĆE

Zdravstveno učilište Medical