Andrea Antolić

magistra farmacije

Andrea Antolić magistar je farmacije, sveučilišni magistar razvoja lijekova. Diplomski studij završila je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a tijekom studiranja radila je kao demonstrator na Zavodu za analitiku lijekova. Diplomirala je 2014. godine te se zaposlila u ZU Ljekarne Švaljek kao ljekarnik-pripravnik. Iste godine upisala je Poslijediplomski specijalistički studij Razvoj lijekova na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala 2016. godine i stekla akademski naziv Sveučilišna magistra razvoja lijekova. 2015. godine položila je stručni ispit pri Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske te dobila odobrenje za samostalan rad. Iste godine upisala je Poslijediplomski doktorski studij Biologija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2017. u ZU Ljekarne Švaljek radi kao Voditelj dodatnih ljekarničkih usluga, a od 2019. godine i kao voditelj ljekarničke jedinice Zabok. Od 2020. godine u ZU Ljekarne Švaljek radi kao pomoćnik ravnatelja te voditelj Savjetovališta ZU Ljekarne Švaljek. Član je Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatskog farmaceutskog društva.

Koautorica je 6 znanstvenih radova, od kojih su 4 indeksirana u bazi Current Contents te je aktivno sudjelovala na domaćim i međunarodnim kongresima s 13 kongresnih priopćenja.

Andrea predaje na programima