Ivana Šutej

doktor stomatologije

Ivana Šutej, rođena je 14. rujna 1975 godine u Veloj Luci o. Korčula. Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala u siječnju 2000. godine. Nakon završenog obaveznog pripravničkog liječničkog staža, 2001. g. položila je državni ispit. Pohađa poslijediplomski studij iz stomatologije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2000.-2003. godine.

2003. godine obranila je magistarski rad te je u prosincu iste godine primljena kao asistent na Katedru za farmakologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno sudjeluje u pripremanju i izvođenju nastave, seminara i vježbi iz farmakologije za studente Stomatološkog fakulteta. U lipnju 2011. godine obranila je doktorski rad kada je stekla akademsku titulu doktora medicinskih znanosti iz područja stomatologije na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U srpnju 2011. godine izabrana u suradničko zvanje višeg asistenta na Katedri za farmakologiju. 2016. godine izabrana je u nastavno znanstveno zvanje docenta. Od 2018. godine je izabrana na dužnost pročelnice Katedre za farmakologiju Stomatološkog fakulteta.

Tijekom 2005. g. kao i 2008. g. bila je na usavršavanju u Seattleu, Sjedinjene američke države, kao gostujući znanstvenik, na School of Dental Medicine University of Washington, na Katedri za parodontologiju, kod dr.dent.med. Frank A. Roberts.

Ivana predaje na programima