dr.sc. Tomislav Rončević

doktor prirodnih znanosti

Tomislav Rončević diplomirao je kemiju i biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu 2014. godine. Na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Biofizike na PMF-u u Splitu doktorirao je 2019. godine s temom “Identifikacija, redizajn i karakterizacija antimikrobnih peptida iz žaba (Anura) (Od ciljanog sekvenciranja DNK i analiza baza podataka prema peptidnim antibioticima)“, te stekao diplomu doktora prirodnih znanosti (polje biologija, grana molekularna biologija i biokemija). Od 2015. – 2019. bio je zaposlen kao doktorand na Odjelu za fiziku PMF-a u Splitu na projektu Hrvatske zakade za znanost „Biofizikalni dizajn antimikrobnih peptida i inovativni molekularni deskriptori“, a u istom periodu boravio je više od 6 mjeseci na usavršavanju na Odjelu za životne znanosti Sveučilišta u Trstu u grupi prof.dr.sc. Alessandra Tossija. Od 2019. godine do danas radi kao poslijedoktorand na Odjelu za biologiju PMF-a u Splitu.

U svom znanstvenom radu, fokusiran je na identifikaciju i dizajn novih antimikrobnih peptida (peptidnih antibiotika). Rezultate svojih istraživanja do sada je objavio u 14 izvornih znanstvenih radova, te ih prezentirao na međunarodnim konferencijama u zemlji i inozemstvu.
Od 2015. aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na PMF-u u Splitu gdje izvodi vježbe iz Bioinformatike, a kasnije i Praktikuma iz biofizike za studente diplomskog studija Biofizike. Od 2019. održava vježbe, seminare i predavanja studentima preddiplomskog i diplomskog studija Biologije i kemije, te preddiplomskog studija Biologije.

Član je Hrvatskog mikrobiološkog društva, Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, te Hrvatskog biofizičkog društva.

Tomislav predaje na programima